Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Nemáte dedičov a zabudli ste na testament? Majetok pripravíte štátu

20.10.2017 Čo sa stane s domom či peniazmi človeka, po ktorom nikto nededí? Odúmrť, ako sa toto dedičstvo odborne nazýva, pripadne štátu.
Nemáte dedičov a zabudli ste na testament? Majetok pripravíte štátu
3 fotografie v galérii
Autor fotografie: Shutterstock

Predstavte si, že ste vo veku, keď ste odkázaný na pomoc iných. Pomáha vám najlepšia kamarátka, dobrá suseda či sesternica, vlastnú najbližšiu rodinu nemáte.

Vlastníte malý byt, auto, nejaké peniaze a spoliehate sa, že po vašej smrti všetko zdedí práve ten, kto vás doopatroval. Omyl, ak nezanecháte po sebe závet, všetko, čo ste nadobudli, po vašej smrti pripadne štátu.

Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, sa nazýva odborne odúmrť. Môže to byť nehnuteľný aj hnuteľný majetok.

Podľa advokáta Milana Ficeka prepadne majetok po smrti štátu najčastejšie vtedy, keď poručitelia nemajú žiadnych zákonných dedičov a dedičstvo ani v závete neodkázali inej osobe.

„Súčasná právna úprava rozlišuje pri dedení zo zákona až štyri dedičské skupiny s relatívne široko upraveným okruhom osôb ako zákonných dedičov, pričom za dedičov určuje predovšetkým blízkych príbuzných či osoby, s ktorými poručiteľ žil v spoločnej domácnosti.

Poručiteľ teda nebude mať žiadnych zákonných dedičov v žiadnej dedičskej skupine najmä vtedy, ak už nemá žiadnych blízkych príbuzných – manžela, žiadne deti, vnukov, pravnukov, súrodencov, rodičov, starých rodičov, tety, ujov či osoby, s ktorými žil v spoločnej domácnosti a starali sa spolu o domácnosť.

Občiansky zákonník zámerne určil takýto relatívne široký okruh dedičov z dôvodu, aby v praxi len veľmi výnimočne nastal stav, keď by poručiteľ nemal žiadneho zákonného dediča a ani závetného dediča.“

Ak však človek naozaj nemá žiadneho zákonného dediča, mal by spísať závet a postarať sa o to, aby takto určil dediča svojho majetku.

Svoju poslednú vôľu však nesmiete ničím podmieniť, na rozdiel napríklad od Českej republiky, kde svoj majetok môžete po smrti prenechať dedičovi, ak splní vaše podmienky.

Ak chceš dediť, musíš študovať

Od januára 2014 nadobudol v susednej Českej republike účinnosť nový Občiansky zákonník, ktorý priniesol do dedičského konania naozaj revolučné zmeny.

Podľa neho totiž svoj majetok môžete dedičom odkázať, ak splnia vaše podmienky. Ak tak neurobia, stratia nárok na dedičstvo. Nová právna úprava zmenšila tiež práva tzv. neopomenuteľných dedičov, teda priamych potomkov.

Nový Občiansky zákonník poručiteľovi (osoba, po ktorej sa dedí) umožňuje uviesť v závete doloženie času, podmienku alebo príkaz. Poručiteľ tak môže napríklad synovi nariadiť, aby vyštudoval vysokú školu.

Samozrejme, aj podmienky poručiteľa majú svoje obmedzenia, v každom prípade však takáto zmena Občianskeho zákonníka priniesla ľuďom možnosť, ako prenechať po sebe majetok skutočne tomu, komu chcú. Na Slovensku zatiaľ takáto možnosť neexistuje a či sa jej aj dočkáme, nevedno.

„Kúpnopredajné zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ide o transparentný proces predaja,“ konštatuje Viera Prokeinová z OÚ v Nitre. 3 fotografie v galérii „Kúpnopredajné zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ide o transparentný proces predaja,“ konštatuje Viera Prokeinová z OÚ v Nitre. Zdroj: Henrieta Ďurovová

Bez dediča

Ak ste si niečo počas života nahonobili a ušetrili, je čas myslieť na to, čo sa s vaším majetkom po smrti stane.

Najlepší spôsob, ako vyriešiť „bitku“ o majetok, je zanechať poslednú vôľu, najlepšie u profesionála, teda notára. Ak to nestihnete a nemáte spomínaných zákonných dedičov, váš majetok pripadne štátu ako odúmrť.

„V takýchto prípadoch je štát účastníkom konania o dedičstve. Štát je v konaní o dedičstve zastúpený okresným úradom v sídle kraja, v obvode ktorého sa nehnuteľný majetok, ktorý má štátu ako odúmrť pripadnúť, nachádza. Tento okresný úrad sa stáva dočasným správcom všetkého majetku nadobudnutého ako odúmrť,“ vysvetlila nám JUDr. Barbora Ficeková.

„V súčasnosti nie je zriadený žiadny (centrálny) register, v ktorom by sa evidoval všetok majetok, ktorý štát ako odúmrť nadobudol. Jednotlivé okresné úrady v sídle kraja však vedú evidenciu všetkého majetku, ktorého sú dočasnými správcami a sú rovnako povinné viesť evidenciu o tom, na akom právnom základe ten-ktorý majetok štát nadobudol.

Táto evidencia však nie je verejná v tom význame, že by bolo možné získať informácie o tom, ktorý majetok nadobudol štát ako odúmrť po konkrétnych poručiteľoch, a naviac je v ňom evidovaný všetok majetok, ktorý nadobudol štát, teda nielen majetok nadobudnutý štátom ako odúmrť, ale napríklad aj majetok, ktorý prepadol štátu na základe trestu prepadnutia veci, trestu prepadnutia majetku, ochranného opatrenia zhabania veci, ochranného opatrenia zhabania majetku a podobne.

Pre úplnosť je potrebné v tejto súvislosti uviesť, že je zriadený verejne prístupný Register ponúkaného majetku štátu a verejne prístupná Centrálna evidencia majetku štátu, ani v týchto evidenciách sa však neuvádza, na akom základe štát nadobudol vlastníctvo.“

Majetok na predaj

Mnohých zaujíma, ako sa k takému „zbytočnému“ majetku legálne dostať a kúpiť ho. Hnuteľné veci z pozostalosti sa odovzdávajú napríklad Slovenskej národnej knižnici v Martine, drahé kovy Puncovému úradu Slovenskej republiky, alebo ich v rámci ponukového konania ponúknu štátnym a rozpočtovým organizáciám.

Nehnuteľný majetok evidujú úrady v osobitnej evidencii. Na jej základe sa poľnohospodárska pôda delimituje Slovenskému pozemkovému fondu, vodné plochy Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., a lesné pozemky Lesom Slovenskej republiky, š. p.

S ostatnými nehnuteľnosťami nakladá okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom ponukového konania a osobitného ponukového konania. Tento majetok (okrem inak získaného) nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Na prvý pohľad jednoduché, v praxi trocha komplikovanejšie, pretože človek, ktorý nevie, ako tento register nájsť, sa tak na začiatku zamotá. Najlepšie je začať priamo, a teda vyhľadať si stránku www.ropk.sk, kde sa objaví Register ponúkaného majetku štátu.

„Pohybovať sa v ňom je jednoduché, zadáte si lokalitu, v ktorej chcete zistiť, čo má štát na predaj,“ hovorí vedúca majetkoprávneho odboru Okresného úradu v Nitre JUDr. Viera Prokeinová.

„Všetko je zverejnené, o tento majetok je veľký záujem, podľa nás sú ľudia veľmi dobre o tomto registri informovaní. Je bežné, keď napríklad teraz zverejníme ponuku, do piatich minút sa prihlásia záujemcovia o kúpu.

Všetko, čo o danej nehnuteľnosti potrebuje občan vedieť, sa zo zverejnených údajov dozvie. Je tam aj kontaktná osoba, ktorá v prípade potreby poskytne podrobnosti o nehnuteľnosti či dohodne obhliadku.

Zverejňujeme aj výsledok predaja, verejná je zápisnica, ako to prebiehalo, aké boli ponuky, kto mal o nehnuteľnosť záujem. Do 10 000 eur predávame nehnuteľnosti osobitným ponukovým konaním podľa presne stanovených podmienok. Majetok nad 10 000 eur ide do elektronickej aukcie.

Aký je v tom rozdiel? V osobitnom ponukovom konaní záujemcovia cez podateľňu podajú obálku so sumou, ktorú ponúkajú. Kto dá viac, ten vyhráva. Elektronická aukcia sa vyhlasuje, určuje podmienky, za ktorých sa dá do nej prihlásiť, skladá sa finančná zábezpeka. Vytvorí sa aukcia, v ktorej zvíťazí najvyššia ponuka.

Prihadzovanie sa robí elektronicky, opäť vyhrá najvyššia ponuka. Toto všetko robíme sami vo vlastnej réžii,“ dozvedáme sa. „Výsledkom je opäť zápisnica, ktorá je verejná a každý si ju môže pozrieť.“

Dobrá investícia

Na tento predaj dohliada odborná komisia a Viera Prokeinová ubezpečuje, že proces predaja je transparentný.

„Ide o rôzne nehnuteľnosti, máme skúsenosti, že sú skôr v nevyhovujúcom stave, často ani nie vhodné na rekonštrukciu. Veľká časť majetku nie je lukratívna. Samozrejme, všetko dávame oceniť znalcovi, ten určí cenu.

My tento majetok ponúkneme najskôr štátu a ak oň nemá záujem, ide na predaj. Kúpnopredajné zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Ak sa náhodou stane, že záujemca napokon nehnuteľnosť nezaplatí, od zmluvy odstupujeme.“

Webová stránka, o ktorej hovoríme, je bezplatná. Tí, ktorí sa zaregistrujú, si môžu sledovať ponuky podľa stanovených kritérií. Pre zaujímavosť, od začiatku tohto roka sa v Nitre predal majetok v hodnote 8 342 eur, najviac v okrese Zlaté Moravce, kde bol výnos z predaja až 48 621 eur.

Myslite po smrti

Ak vám teda hrozí, že svoj majetok nemáte komu prenechať a spoliehate sa na to, že on napokon predsa len u niekoho zo vzdialenej rodiny či priateľov skončí, poraďte sa radšej s notárom či advokátom.

Aby sa nestalo, že ho nakoniec „zdedí“ štát a tí, ktorým ste ho plánovali prenechať, zostanú „nasucho“.

To, že takéto veci sa stávajú, dokazuje aj prípad spred rokov, keď po starej dôchodkyni zostal nielen malý domček, ale aj vkladná knižka, na ktorej bolo 70 000 eur! Ukázalo sa, že celý život šetrila pre štát, ktorý jediný mal z jej sporivosti úžitok. To nevymyslíte, to je život.

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×