Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Vyhrajte štýlové hodinky vo veľkej vianočnej súťaži

06.11.2017 Stačí poslať SMS a vo veľkej vianočnej súťaži so Životom môžete vyhrať skvelé ceny
Vyhrajte štýlové hodinky vo veľkej vianočnej súťaži
1 fotografia v galérii
Autor fotografie: Život

Týždenník Život pre Vás pripravil súťaž, v ktorej môžete vyhrať 150 dámskych a pánskych hodiniek značky Berucci. Stačí poslať SMS a ste zaradení do žrebovania o nádherný vianočný darček pre seba, alebo svojich blízkych.

Dámske a pánske modely hodiniek s originálnymi remienkami a zdobenými ciferníkmi pôsobia elegantne a stanú sa pre vás ozdobou. Nadčasový štýl hodiniek Berucci poteší každého so zmyslom pre eleganciu a dizajn.

AKO SÚŤAŽIŤ?

SMS bez diakritiky posielajte na číslo 6664 v tvare ZT (medzera) VIA. Čím viac SMS pošlete, tým väčšiu šancu máte na výhru. Maximálna cena spätnej SMS je 0,500 € vrátane DPH. Svoje SMS posielajte najneskôr do 5. 12. 2017. Zo všetkých SMS vyžrebujeme 150 výhercov výhier. Mená výhercov zverejníme v čísle 51-52/2017. Štatút súťaže nájdete na tejto stránke.

Prajeme veľa šťastia pri žrebovaní.

 

RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava,
IČO: 00 678 155,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 19/B

 

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

 

Tento dokument upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Veľká vianočná SMS súťaž – Vyhraj štýlové hodinky“, organizovanej prostredníctvom spoločenského týždenníka Život. Zverejnené pravidlá súťaže sú záväzné pre všetkých súťažiacich.

 

1. Názov súťaže: „Veľká vianočná SMS súťaž – Vyhraj štýlové hodinky“


2. Organizátor súťaže:


Organizátorom súťaže je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, IČ DPH: SK2020299424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vložka č. 19/B (ďalej len „organizátor“).


Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa, Nový Čas Krížovky, Nový Čas pre ženy, Nový Čas Bývanie, Život, Eva, Madam Eva, GEO, AUTO BILD a vlastníkom internetových portálov www.cas.sk a www.casprezeny.sk.


3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:


Začiatok súťaže: 8. november 2017. Koniec súťaže: 5. december 2017.
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky


4. Tlačový titul určený pre súťaž:


Týždenník „Život“.


5. Základný princíp súťaže:


Týždenník Život bude v období štyroch (4) týždňov, v číslach 45 až 48/2017 realizovať čitateľskú súťaž, do ktorej sa čitatelia majú možnosť zapojiť formou odoslania krátkej SMS za určených podmienok.


Cieľom súťaže „Veľká vianočná SMS súťaž – Vyhraj štýlové hodinky“ je podporiť záujem spotrebiteľov o tlačové periodiká vydávané organizátorom súťaže a lojalitu čitateľov Života v spojení s podporou a propagáciou marketingových partnerov.


Do súťaže je možné sa zapojiť v dňoch od 8.11.2017 do 5.12.2017 odoslaním ľubovoľného počtu SMS v správnom tvare ZT (medzera) VIA na telefónne číslo 6664. Maximálna cena SMS je 0,500 € vrátane DPH.


Každý, kto sa uvedeným spôsobom zapojí do súťaže a zároveň spĺňa ostatné podmienky účasti v súťaži, bude zaradený do žrebovania o jednu z 150 (slovom: jednostopäťdesiat) výhier.


Žrebovanie výhercov sa bude konať dňa 6.12.2017 v priestoroch sídla organizátora súťaže za účasti jeho zamestnancov.


6. Podmienky účasti v súťaži:


Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku. Zapojiť sa do súťaže
prostredníctvom SMS môžu aj osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov, ktoré však pri právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti na súťaži (napr. prevzatie výhry, vzdanie sa výhry, súhlas s uverejnením fotografie a spracovaním osobných údajov atď.) musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom (rodičom, pestúnom, osvojiteľom a pod.). Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito pravidlami apodmienkami súťaže.


7. Výhry v súťaži:


Výhrami v súťaži v Živote sú dámske a pánske hodinky značky Berucci.


8. Výherca:


8.1 Organizátor vyžrebuje v súťaži celkom 150 (slovom: jednostopäťdesiat) výhercov
vecných výhier.


8.2 Výhercom sa stáva fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže súčasne:

 

a) splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v pravidlách tejto súťaže,
b) bola náhodným výberom vyžrebovaná spomedzi všetkých súťažiacich (z
doručených SMS), ktorí sa v jednotlivých herných dňoch riadne zapojili do
súťaže,
c) organizátorovi sa podarilo s vyžrebovaným výhercom kontaktovať a získať údaje
nevyhnutné na zverejnenie výsledkov súťaže a doručenie výhry. Výhercom
súťaže sa môže stať výlučne fyzická osoba, ktorá má oprávnenia koncového
užívateľa vyžrebovaného mobilného telefónneho čísla.


9. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier


9.1 Žrebovanie výhercov súťaže zo Života č. 45 – 48/2017 sa uskutoční dňa 6.12.2017. Oznámenie o výsledkoch žrebovania prebehne uverejnením mena, priezviska a mesta bydliska vyžrebovaných výhercov súťaže v týždenníku Život, v dvojčísle 51- 52/2017.


9.2 Organizátor súťaže doručí výhry výhercom do 2 mesiacov od žrebovania poštovou zásielkou. Ak sa výhra z akýchkoľvek dôvodov vráti organizátorovi ako nedoručená, nevykonáva sa opätovné doručovanie a výherca je oprávnený prevziať si výhru v sídle organizátora súťaže na adrese: Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, v pracovných dňoch medzi 8:30 - 16:00 hod. Ak sa
organizátorovi nepodarí podľa dostupných údajov kontaktovať výhercu, doručiť výhercovi výhru poštou, resp. ak si výherca osobne neprevezme výhru, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím troch mesiacov od vyžrebovania výhercov. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor súťaže.


10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a s uverejnením prejavov osobnej povahy


10.1 Zapojením sa do súťaže a odoslaním a/alebo oznámením kontaktných údajov organizátorovi účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže ako prevádzkovateľovi dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení nesk. predpisov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, a telefónne číslo na účely realizácie súťaže, identifikácie výhercu a na propagáciu organizátora súvisiacu s organizovaním súťaže, a to na dobu jedného (1) roka od konania súťaže. Účastník súťaže ako dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, aby organizátor tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov za uvedeným účelom. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.


10.2 V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.


10.3 Účastníci súťaže sa zároveň v prípade získania výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súhlas s bezodplatným vyhotovením a zverejnením potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníka (výhercu), resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercovi a zverejnením jeho prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie súťaže a propagácie organizátora súťaže v týždenníku Život a na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom, participujúcich na projekte súťaže „Vyhrajte pomocníkov do kuchyne!“. „Veľká vianočná SMS súťaž – Vyhraj štýlové hodinky“


11. Preberanie výhier za výhercu:


Ak bola ako výherca vyžrebovaná osoba, ktorá v čase prevzatia výhry nedovŕšila osemnásty (18.) rok veku, môže v jeho mene prevziať výhru výlučne jeho zákonný zástupca.


12. Oznámenie a odovzdanie výhier náhradnému výhercovi:


12.1 Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pre prípad, že niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru alebo ak z iných dôvodov nebude možné odovzdať výhru výhercovi v prvom rade. Po každom vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhej (2) osoby. Druhú (2) vyžrebovanú osobu ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade.


12.2 Ak sa opakovane nepodarí kontaktovať výhercu vyžrebovaného v prvom rade za účelom získania údajov potrebných na doručenie výhry, je organizátor súťaže oprávnený kontaktovať výhercu v druhom rade.


13. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:


Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a spoločnosti Azet.sk, a.s, Murgašova 2/243, 010 01 Žilina a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.


14. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže:


V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou.
Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok. Namiesto výhry ponúknutej organizátorom súťaže nemožno žiadať ekvivalentnú protihodnotu v peniazoch ani jej výmenu. Nárok na výhru nie je prevoditeľný na inú osobu. V prípade, ak nastanú pochybnosti ohľadne interpretácie pravidiel súťaže alebo vzniku nároku na výhru, rozhodne s konečnou platnosťou organizátor súťaže.


15. Úprava a zmena pravidiel súťaže:


Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo z dôvodov zmeny právnych predpisov kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena je účinná zverejnením nového znenia pravidiel súťaže namiesto pôvodného znenia na www.zivot.sk. V prípade rozporu medzi týmto znením pravidiel súťaže a pravidlami súťaže uvedenými v iných zverejnených a rozširovaných materiáloch je záväzné znenie pravidiel uverejnených na www.zivot.sk.


16. Zverejnenie pravidiel súťaže:


Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.zivot.sk od 08.11.2017 a odstránené najneskôr dvadsať (20) dní po ukončení súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.


17. Daňová povinnosť:


Výhry v sume nad 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú prijaté výhry neprevyšujúce hodnotu 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat euro). Ak hodnota výhier presiahne zákonom stanovenú hodnotu príjmov oslobodených od dane, výhercovia vecných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností súvisiacich s nadobudnutím výhry, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


Organizátor vydá výhercovi doklad o výške nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty.


18. Zodpovednosť za škodu:

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry.


Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť sietí a následných porúch v prenose dát a informácií medzi účastníkmi spotrebiteľskej súťaže a organizátorom, funkčnosť telefónnych liniek a iných prenosových zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.


19. Všeobecné ustanovenie:


Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.


Bratislava, 16.10.2017


v zastúpení Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.

 __________________________________
Peter Hollý, člen predstavenstva

 


_________________________________
Martina Sebová, zastupujúca marketingová riaditeľka

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×